New Geek

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Definities

New Geek: New Geek , gevestigd te Varik onder KvK nr. 71116257.

Klant: degene met wie New Geek een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: New Geek en kant samen.

Consument : een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens New Geek.

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/ of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

Alle prijzen die New Geek hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-,verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die New Geek hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan New Geek te allen tijden wijzigen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die New Geek niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3 , tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door New Geek vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van New Geek , geldend voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

indien partijen voor een dienstenverlening door New Geek een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd de richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijke en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

New Geek is gerechtigd om tot 25 % van de richtprijs af te wijken.

Indien de richtprijs meer dan 25% hoger uit gaat vallen, dient New Geek de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Indien de richtprijs meer dan 25% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 25 % uitkomt.

New Geek heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Voorafgaand aan de ingang ervan zal New Geek prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

De consument heeft het recht om de overeenkomst met New Geek op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Prioriteit bestelling: in drukke periodes is New Geek gemachtigd gebruik te maken voor een tijdsdruk toeslag tussen de 10 en 25 % berekend. 

 

Betaling en betalingstermijn

New Geek mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50 % van het overeengekomen bedrag verlangen. Mede door gepersonaliseerde producten.

De klant dient betaling achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.

Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat New Geek de klant een aanmaning hout te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen

New Geek behoud zicht het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is New Geek gerechtigd de wettelijke rente van 2 % per maand voor niet- handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan New Geek.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag New Geek zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverlichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van New Geek op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door New Geek , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan New Geek te betalen.

 

Recht van reclame

Zodra de klant in verzuim is, is New Geek gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

New Geek roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan New Geek, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

De kosten voor het terughalen of – brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

Een consument kan een online standaard aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 

- het product niet gebruikt is

- het geen product betreft dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast. Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief

- De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 

de bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
– Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.

de consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaarmaken via info@newgeek.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via www.newgeek.nl kan worden ingevuld.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan New Geek, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

De kosten voor retourneren kommen voor rekening van de consument.

Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten ( zoals verzend- en Retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal New Geek deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan New Geek heeft geretourneerd.

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@newgeek.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


Vergoeding van bezorgkosten
Worden niet vergoed door New Geek.

 

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

 

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schroten.

 

Retentierecht

New Geek kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van New Geek heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

De Retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan New Geek.

New Geek is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan New Geek te verrekenen met een vordering op New Geek.

 

Eigendomsvoorbehoud

New Geek blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverlichtingen ten aanzien van New Geek op grond van wat voor met New Geek gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan New Geek zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

Indien New Geek een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft New Geek het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vind plaats bij New Geek, tenzij partijen anders zijn overeengekomen

levering van online bestelde producten vinden plaats op het door de klant aangegeven adres.

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft New Geek het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

Bij te late betaling is er sprake van schuldeiseresverzuim, met als gevold dat de klant een verlate levering niet aan New Geek kan tegenwerpen.

 

Levertijd

De door New Geek opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van New Geek.

Overschrijding van de opgegeven leverijs geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij New Geek niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transport kosten

Transport kosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan New Geek niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan New Geek, bij gebreke waarvan New Geek niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Tevens wordt er gebruik gemaakt van gebruikt verzend materiaal ten behoeven van de natuur en hierop zijn geen klachten of rechten aan te verheffen.

 

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdig dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan , bevat deze voor New Geek enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeven van de klant in ontvangst neemt.

 

Uitvoering van de overeenkomst

New Geek voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

New Geek heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat New Geek tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat New Geek tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan New Geek.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert New Geek de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door New Geek redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst

1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant New Geek schriftelijk in gebreke stellen.

 

Intellectueel eigendom

1. New Geek behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen- recht, ect.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, ect., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New Geek (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie ( in welke vorm dan ook) die hij van New Geek ontvangt geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende New Geek waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan New Geek schade kan berokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

- die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant.

- die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van de wettelijke plicht.

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor de periode van 3 jaar na afloop daarvan.

 

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van New Geek een onmiddellijk opeisbare boete.

- is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000

- is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

4. het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van New Geek waaronder zijn recht om naast de boute schadevergoeding te vorderen.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaar New Geek tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door New Geek geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

1. De klant dient een door New Geek geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant New Geek daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen New Geek uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat New Geek in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat New Geek gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan New Geek.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling New Geek ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als New Geek een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan New Geek verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid New Geek

1. New Geek is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Indien New Geek aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. New Geek is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien New Geek aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beprekt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het ( gedeelte van het ) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/ of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van New Geek vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

1.De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer New Geek toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien heer bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door New Geek niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat New Geek in verzuim is.

3. New Geek heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien New Geek kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van New Geek in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan New Geek kan worden toegerekend in een van de wil van New Geek onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van New Geek kan worden vetrlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, ect,); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstroringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weesomstandigheden en werkonderbrekingen.

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor New Geek 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat New Geek er weer aan kan voldoen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet al het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1. New Geek is gerechtigd deze algemene voorwaarde te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal New Geek zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van New Geek.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijk werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat New Geek bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar New Geek is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 28 juli 2021
vernieuwd 28 juli 2022
vernieuwd 1 januari 2023

 

 

Art Academy

Workshop deelname annuleren:
1. Dit dient schriftelijk te gebeuren via email of via het herroepingsrecht formulier op de website.
2. De reserveringskosten via de website worden niet vergoed door Art Academy nog New Geek i.v.m. bijkomende transactie kosten.
3. Het restant bedrag * wordt overgemaakt binnen 14 dagen na annulering. 


*Berekening restant bedrag
- annulering binnen 1 dag voor deelname wordt er 100 % van de kosten voor het materiaal in rekening gebracht voor de klant.
- annulering binnen 2 t/m  7 dagen voor deelname wordt er 75 % van de kosten voor het materiaal in rekening gebracht voor de klant

- annulering binnen 8 t/m 14 dagen voor deelname wordt er 50 % van de kosten voor het materiaal in rekening gebracht voor de klant. 
annulering binnen 15 t/m 20 dagen voor deelname wordt er 25 % van de kosten voor het materiaal in rekening gebracht voor de klant.
- annulering binnen 20 t/m 25 dagen voor deelname wordt er 15 % van de kosten voor het materiaal in rekening gebracht voor de klant.
- annulering binnen 26 t/m 30 dagen voor deelname wordt er 10 % van de kosten voor het materiaal in rekening gebracht voor de klant.
- annulering binnen 30 dagen t/m moment van boeking voor deelname wordt er 5 % van de kosten voor het materiaal in rekening gebracht voor de klant.

 

opgesteld 28 juli 2021
vernieuwd 28 juli 2022
vernieuwd 1 januari 2023

 

 

Herroepingsrecht formulier